Przejazdy kolejowe – stanowisko WKD

Redakcja miesięcznika Miasta i Ogrody dziękuje Panu Krzysztofowi Kuleszy – rzecznikowi prasowemu WKD za spotkanie i ciekawą rozmowę na temat różnych aspektów funkcjonowania WKD – a przede wszystkim o najbardziej nas interesującej kwestii bezpieczeństwa na przejazdach oraz uciążliwości stosowania sygnałów dźwiękowych.

Oto jak WKD ustosunkowuje się do naszych pytań:

1. Jak oceniacie Państwo współpracę z zarządcami dróg, które przecina trasa WKD oraz z Policją w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych?
Współpracę z zarządcami dróg oraz zarządcą ruchu (Policją) w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD oceniamy bardzo dobrze.

2. Czy ta współpraca ma charakter stały – np. w formie zespołu projektowego, w którym biorąc udział przedstawiciele WKD, zarządców dróg i Policji, o określonym zadaniu i ramach czasowych, czy ma raczej charakter pojedynczych działań?

Współpraca ma charakter wynikający z zakresu uregulowanego w obowiązujących normach prawnych, tj. m.in. w ustawie Prawo o ruchu drogowym, czy rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami, oraz ich usytuowanie.

Nie zostały powołane stałe zespoły projektowe, które miałyby wyznaczone określone zadania lub ramy czasowe. Zgodnie z powyżej przytoczonym rozporządzeniem, dla celów weryfikacji i ewentualnych zmian kategorii przejazdów kolejowo-drogowych, na podstawie uprzednio ustalonej i zatwierdzonej stałej organizacji ruchu w ich obrębie oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarządcy dróg oraz zarządca kolei przekazują sobie wzajemnie w określonych przedziałach czasu aktualne wyniki pomiarów natężenia ruchu – każdy we własnym zakresie, tj. odpowiednio drogowego i kolejowego.
W ramach bieżącej współpracy z zarządcami ruchu – Policją, mogą być organizowane cykliczne (coroczne) spotkania podsumowujące ogólny stan bezpieczeństwa na obszarze linii kolejowej zarządzanym przez WKD, w tym uwzględniające również aktualny poziom bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.

3. Kto – i na jakiej podstawie decyduje o tym, do jakiej kategorii zaliczony został konkretny przejazd – WKD, zarządcy dróg – czy może mieszkańcy?
(nawiązując do wypowiedzi pana Michała Panfila, Prezesa Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, red. NaKolei „Sygnalizacja od Kombudu dla WKD nagrodzona przez UTK 19 października 2018”)

W celu ustalenia aktualnej kategorii przejazdu kolejowego, w tym ustalenia stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym (obejmującej określone warunki funkcjonowania wszystkich elementów niezbędnej do zastosowania infrastruktury kolejowej) w każdym przypadku niezbędne jest powołanie komisji z udziałem:

a) zarządcy drogi,
b) zarządcy ruchu (np. Policja),
c) zarządcy kolei.

Szczegółowe warunki i sposób prowadzenia pomiarów natężenia ruchu kolejowego i drogowego oraz obliczania iloczynu ruchu, które stanowią podstawę dla podjęcia decyzji o ustaleniu określonej kategorii przejazdu kolejowego, określa załącznik nr 1 do przytoczonego powyżej rozporządzenia.

Drugim kluczowym elementem, który należy uwzględnić przy ustalaniu kategorii przejazdu, są warunki jego widoczności (tzw. trójkąty widoczności, określające sposoby sprawdzenia warunków widoczności czoła pociągu z drogi publicznej przed przejazdem kolejowo-drogowym, w zależności od odległości, w jakiej znajduje się pojazd drogowy względem przejazdu. Sposób sprawdzania warunków widoczności sformułowano w załączniku nr 3 do przytoczonego powyżej rozporządzenia.
4. Jak zapoznać się można z analizą, o której mówi Pan Michał Panfil?

Przeprowadzona dla poszczególnych przejazdów kolejowo-drogowych analiza została oparta na wynikach pomiarów natężenia ruchu drogowego, przekazanych przez zarządcę drogi, w powiązaniu z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów na linii WKD, które to wyniki pozostają w dyspozycji zainteresowanych zarządców dróg.

Bardzo wysoka intensywność ruchu kolejowego (dla pory szczytowej w obydwu kierunkach ruchu średnio co 5 minut), połączona z koniecznością przekazania dla uczestników ruchu drogowego informacji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz oczekiwaniem na zatrzymanie i postój pojazdu kolejowego na przystanku (w sytuacji, w której w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego znajduje się punkt odprawy podróżnych), jak również z uwagi na bardzo ograniczoną widoczność przejazdu, zadecydowała o ustaleniu dla części obiektów kategorii „D” wraz z wprowadzeniem ograniczenia prędkości pociągów do 20 km/h. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego komisja określająca warunki dla ustalenia kategorii przejazdu zaproponowała jego doposażenie w sygnalizatory świetlne oraz tablice o zmiennej treści informujące o nadjeżdżającym pociągu.

5. Jak zapoznać się można z badaniami ruchu na przejazdach WKD na potrzeby obliczenia iloczynu ruchu w okresie 2014-2019?

Wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego pozostają w dyspozycji zainteresowanych zarządców dróg.

6. Jakie są plany WKD w kwestii dalszej weryfikacji/aktualizacji kategorii przejazdów kolejowych posiadających obecnie kategorię C?

Weryfikacja kategorii poszczególnych przejazdów kolejowo-drogowych na podstawie przeprowadzanych przez zarządców dróg pomiarów natężenia ruchu drogowego odbywa się sukcesywnie, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do wspomnianego rozporządzenia, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od ostatniej tego typu czynności dla obiektu.

W przypadku, gdyby obliczony dla określonego przejazdu iloczyn pojazdów ruchu drogowego i kolejowego przewyższył wskaźniki zdefiniowane dla kategorii B, zawarte w postanowieniach rozporządzenia, w wyniku czego zaistniałyby przesłanki do podwyższenia kategorii przejazdu oraz doposażenia w dodatkowe urządzenia (półrogatki) – wraz z jednoczesnym wprowadzeniem docelowej, stałej organizacji ruchu w jego obrębie, komisja złożona z zarządcy kolei, zarządcy drogi i zarządcy ruchu będzie szczegółowo analizować istniejące warunki widoczności przejazdu, jak również wpływ na okoliczną sieć drogową. Jeżeli nie będzie możliwe spełnienie wymagań dla zabudowy dodatkowych urządzeń odpowiadających wyższej kategorii, nie jest wykluczone ustalenie kategorii niższej, tj. kategorii D z wprowadzeniem ograniczenia prędkości pociągów do 20 km/h.

7. Jakie są plany WKD w kwestii dostosowania funkcjonowania kolei do polskich norm hałasu – 60/40 dB. w terenie zabudowanym / syrena kolejki – 120 dB.?

Ogólne normy hałasu określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie obejmują pojedynczych zdarzeń akustycznych związanych z eksploatacją taboru kolejowego, emitowanych za pośrednictwem sygnału „Baczność” na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Przepisy regulujące kwestię natężenia dźwięku pojazdów kolejowych w związku z koniecznością stosowania sygnału „Baczność” to karta UIC 644 oraz norma TSI, które ustalają poziom dźwięku w odległości 5 m od źródła dźwięku na poziomie od 115 dB. do 123 dB. Wykonane przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. w ostatnim czasie pomiary wartości natężenia dźwięku kształtowały się w okolicy środkowej wartości tego przedziału, jednakże w żadnym przypadku nie wykraczały poza zakres.

Spółka WKD zwróciła się w ubiegłym roku do producenta makrofonów „Zöllner” z prośbą o zmodyfikowanie syren. Zakupiono komplet na jeden pojazd i przeprowadzono testy. Uzyskano wynik pomiaru w sąsiedztwie minimum w/w normy, czyli osiągnięto założony spadek natężenia dźwięku na poziomie – 3 dB. W związku z tym, że skala natężenia dźwięku jest skalą logarytmiczną, odczuwalny jest znaczny spadek głośności.

Wobec powyższego podjęto dalsze prace w zakresie wdrożenia zmian na wszystkich pojazdach. Obecnie zmodyfikowane sygnały dźwiękowe posiadają wszystkie pojazdy serii EN97 (14 szt.). Z uwagi na fakt, że proces jest dość czasochłonny i związany z wysyłką makrofonów do Niemiec, realizacja na pozostałych pojazdach, tj. 6 szt. serii EN100 i 1 szt. serii EN95 według przyjętych założeń będzie kontynuowana w kwietniu br.

Opracowanie Stan Jezierski, SJ

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank