Powiat Pruszkowski – wybory 2018

Frekwencja od 58% w Pruszkowie do 69% w gminach Michałowice i Nadarzyn
Z siedmiu biorących udział w wyborach do rady powiatu pruszkowskiego komitetów wyborczych cztery wprowadziły swoich kandydatów do rady: Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – 5, Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 9, Dobro Wspólne – 4, Prawo i Sprawiedliwość – 9.
Bardzo małą liczbę głosów otrzymali kandydaci komitetów SLD Lewica Razem i Porozumienie Patriotyczne Pruszków, z którego kandydował główny organizator Marszu Niepodległości.
Marginalny wynik uzyskał komitet wyborców Kukiz15.

W nowo wybranej radzie zawiązała się koalicja: Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Koalicja Obywatelska i Dobro Wspólne. W ten sposób PIS, rządzący praktycznie radą w poprzedniej kadencji znalazł się obecnie w opozycji.
Starostą został wybrany Krzysztof Rymuza z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, a etatowym członkiem Zarządu Grzegorz Kamiński z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczącym rady został Stanisław Dymura – również z Koalicji Obywatelskiej.

Koalicja w radzie ustaliła, że do końca I kwartału 2019 zostanie uzgodniona lista celów inwestycyjnych – wsparta aktualnym budżetem powiatu. Za wspólny program można do tego czasu przyjąć deklaracje programowe konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej – oraz obowiązującą Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego.

Program Koalicji Obywatelskiej
dla regionu Mazowieckiego

1/ Zwiększenie spójności regionu – rozwój infrastruktury komunikacyjnej z udziałem funduszy europejskich – m.in. rozbudowa wiaduktu drogowego w Pruszkowie.

2/ Metropolia Warszawska – jako dobrowolny związek samorządów. Najważniejsze wspólne zadania to: organizacja transportu zbiorowego, wspólny bilet na przejazdy komunikacją publiczną, inwestowanie w parkingi P+R wokół węzłów komunikacyjnych.

3/ Czyste środowisko to między innymi: lokalne pakiety anty-smogowowe dla gmin, minimum jedna stacja monitorująca poziom zanieczyszczenia, wymiana pieców węglowych, obniżenie części opłat za gaz i olej opałowy, inwestycje w transport szynowy, pojazdy elektryczne i hybrydowe dla transportu zbiorowego, edukacja ekologiczna od przedszkola.

4/ Polityka społeczna i zdrowie: systemy tele-opieki medycznej w domu, dentysta i pielęgniarka, zajęcia korekcyjne w każdej szkole, dzienne domy pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, Gminne Centra Opieki Senioralnej,

4/ Edukacja i Kultura: większa liczba zajęć sportowych i lekcji języków obcych, warsztaty do zajęć technicznych i pracownie przedmiotowe, współpraca szkół z pracodawcami, dofinansowanie dożywiania i dowozu uczniów, powszechna edukacja seksualna, Gminne Centra Kultury Cyfrowej – transmisje online koncertów,

5/ Wsparcie Obszarów Wiejskich, obszaru II Mazowsza: zwiększenie wydatków z PROW na infrastrukturę lokalną, dotacje dla samorządów na budowę targowisk, subwencja ekologiczna, promocja turystyki, dotacje na ekologiczne systemy ogrzewania gospodarstw, przywrócenie swobody obrotu ziemią przez podmioty krajowe,

6/ Samorząd dla młodych: gminne programy mieszkaniowe, bon żłobkowy, bezpłatna komunikacja publiczna dla dzieci, doradztwo zawodowe, szkoły i przedsiębiorcy, młodzieżowe inkubatory przedsiębiorczości, Gminy udostępnią młodym przedsiębiorcom przestrzeń biurową, publiczna sieć wifi i stacje ładowania urządzeń mobilnych,

7/ Społeczeństwo obywatelskie: wspieranie regionalnych i lokalnych organizacji pozarządowych, budżety obywatelskie i inicjatywy lokalne, rozwijanie funduszy sołeckich i wspieranie rad osiedli, Edukacja Obywatelska – wiedza o Konstytucji, samorządowy program edukacji obywatelskiej. Zadania te oczywiście nie są wyłącznie zadaniami powiatu ale znajdują miejsce w przestrzeni pomiędzy sejmikiem województwa mazowieckiego – a gminami, powiat zatem pełni tu rolę operacyjnego integratora rozwoju.

Większość przedstawionych w programie KO priorytetów ma swoje odpowiedniki w „Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 – 2025”, obowiązującej również nowo wybrane władze powiatu.

Sławomir Kubisa – SK

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank